Nyt fra bestyrelsen

Referat fra generalforsamlingen i
”Danske Harmonikaspillere”

lørdag den 22. august 2020
Toftevej 7, 7000 Fredericia

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab.
 4. Valg af bestyrelse. Claus og Freddy er på valg, og ønsker at træde ud af bestyrelsen. Forslag til nye i bestyrelsen Anne-Edith Andersen og Bjørn Behr.
  Forslag suppleant: Claus Edlev.
 5. Valg af to revisorer og 1 revisorsuppleant.
  Forslag: Ida Hartlev og Else Jensen
  Suppleant?
 6. Indkomne forlag
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Eventuelt

Referat:

 1. Valg af dirigent
  Bent Jørgensen blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
 2. Formandens beretning:
  Se nedenstående.
 3. Aflæggelse af regnskab
  Maj-Britt Fisker (kasserer) var forhindret i at deltage, så Kaj Bertelsen gennemgik regnskabet.
  Vi har en mindre nedgang i kontingentindtægter og annonceindtægter sammenlignet med 2018. Der har heldigvis også været besparelser, men samlet har vi et driftsunderskud på kr. 34.091,76. Regnskabet blev godkendt.
  En omlægning af omkostningerne til Harmonika spilleren i 2020 forventes at give betydelige besparelser, og ikke underskud i 2021.
 4. Valg af bestyrelse
  Claus Edlev og Freddy Reno Madsen var på valg og ønskede ikke genvalg. Anne-Edith Forchhammer og Bjørn Behr blev valgt til bestyrelsen for 2 år.
 5. Valg af to revisorer og 1 revisorsuppleant.
  Ida Hartlev og Else Jensen var på valg som revisorer og blev genvalgt for 1 år
  Birgitte Sulbæk Berthelsen blev valgt som revisorsuppleant for
  1 år
 6. Indkomne forslag
  Der er ikke indkommet forslag.
 7. Fastsættelse af kontingent
  Kontingenter fastholdes.
 8. Eventuelt
  Vi skal tænke på det fremtidige medlemstal. Ca. halvdelen er pensionister. Kan evt. overveje om man kan målrette en indsats mod specifikke målgrupper f.eks. orkesterspillere, folkemusikspillere, gehørspillere, klassisk interesserede osv. svarende til vores nuværende indsats mod børn og unge.
 9. Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Formanden takkede Freddy Reno Madsen og Claus Edlev for mange års stabilt arbejde for foreningen.

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen:

Formand: Kaj Bertelsen
Næstformand: Mette Duedahl Pedersen
Kasserer: Maj-Britt Fisker
Sekretær: Bjørn Behr; Opgaver: dagsordner, referater, indkaldelse til bestyrelsesmøder og fødselsdage.
Bestyrelsesmedlemmer: Louise Lau Kristensen, Alfred Renner og Anne-Edith Forchhammer

Formandens beretning 2020

Danske Harmonikaspillere er i god drift. Forenings – Danmark er under forandring. Foreningerne taber medlemmer, det er svært at få nye bestyrelsesmedlemmer, og det er svært at holde aktivitetsniveauet.

I den sammenhæng ligger vores forening lunt i svinget. Vores medlemstal falder kun svagt, og der kommer også nye medlemmer til.

I efteråret 2019 blev vores Landsstævne gennemført med et fint antal deltagere i Ishøj Kulturskole. Landsstævne 2020 er desværre aflyst pga. covid 19, men Landsstævne 2021 er allerede på tegnebrættet. Det kommer igen til at foregå i Ishøj, og Danske Harmonikaspillere har søgt Slot- og kulturstyrelsen om tilskud hertil. Tak til Landsstævneudvalget med Peter Thomsen i spidsen.

På Landsstævnet er der en lidt skæv geografisk fordeling. Der er meget få deltagere fra Jylland og Fyn. Herfra skal der lyde en opfordring til fynboer og jyder, om at deltage på Landsstævne 2021. Det ville være en god begrundelse for, at Landsstævne 2022 bliver placeret vest for Storebælt.

Vores medlemsblad Harmonikaspilleren udkommer til ”tiden” med god læsning om harmonikaspillet i Danmark. Vores lille korps af Lokalrepræsentanter bidraget godt med indlæg i bladet. Tak for det. Vi kunne godt bruge flere Lokalrepræsentanter. Alfred redigerer, læser korrektur og sørger for, at bladet kommer ud. Tak for et godt arbejde til ”redaktøren” Alfred. Bestyrelsen arbejder i øjeblikket med nye tiltag vedrørende Harmonikaspilleren.

Danske Harmonikaspillere gør sig også på de sociale medier. Vores hjemmeside, som bestyres godt af Jakob Sonne Christensen, har mange besøg. 4000 kigger forbi www.harmonikaspillere.dk hver måneden. Jakob mener, at hen mod halvdelen er ”seriøse” brugere! Et flot antal. Vores facebookside ”Danske harmonikaspillere” har næsten 900 medlemmer.

Vores dygtige medlemskonsulent Anne Grete Jensen har ønsket at stoppe efter mange års tjeneste. Foreningen skylder Anne Grete en stor tak for sit store arbejde. Det er lykkedes at finde afløsere, nemlig Anne-Edith Forchhammer og Finn Andersen. Vi glæder os til samarbejdet.

Corona virus har selvfølgelig sat sit præg på de sidste 5-6 måneder. Træf, danseaftener og koncerter er blevet aflyst. Klubber har holdt en lang pause med de harmonikalske aktiviteter. Jeg tror desværre, at der går mange måneder, inden situationen er tilbage på noget, der ligner normale tilstande. Forhåbentligt er det muligt til den tid, at få gang i klublivet og harmonikaspillet igen.

Til sidst vil jeg takke alle aktive i foreningen for deres indsats. En særlig tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde.

Harmonikærlige hilsner
Kaj Bertelsen