Nyt fra bestyrelsen

Referat fra generalforsamlingen i
”Danske Harmonikaspillere”

lørdag den 21. august 2021
Peder Gribsvej 19, Snoghøj, Fredericia

Referat:

1. Valg af dirigent.
Forslag Finn Andersen som dirigent. Godkendt og det meddeles at
generalforsamlingen afholdes lovligt.

2. Formandens beretning.
Formandens beretning godkendes.

3. Fremlæggelse af regnskab
Årets resultat er negativt. Det er drøftet på et tidligere bestyrelsesmøde. Med de besparelser der er foretaget vil underskuddet udlignes.
Regnskabet godkendes.

4. Valg af bestyrelse.
Mai-Britt, Alfred, Louise og Mette er på valg. Mai-Britt og Alfred trækker sig.
Louise og Mette ønsker genvalg.
Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer: Ole Balle og Troels Pedersen.
Suppleant: Alfred Renner
Louise Lau Kristensen og Mette Duedahl Pedersen genvælges for 2 år.
Ole Balle og Troels Pedersen vælges for 2 år.
Alfred Renner vælges som suppleant i 1 år.

5. Valg af revisorer.
Ida Hartlev og Else Jensen vil godt fortsætte.
Suppleant: Birgitte Sulbæk Bertelsen
Ida Hartlev, Else Jensen og Birgitte Sulbæk Bertelsen er genvalgt for 2 år.

6. Indkomne forslag. Der er ikke kommet nogen forslag.

7. Fastsættelse af kontingent. Uændret
Kontingentet er godkendt.

8. Eventuelt. 

Finn Andersen, dirigent
Kaj Bertelsen, bestyrelsesformand

 

Formandens beretning 2021 ved generalforsamlingen den 21. august 2021

Harmonikaspilleren har fået nyt lay-out fra første nummer i 2021. Bladet nye udseende er resultatet af en lang proces i bestyrelsen. Det blev besluttet, at Mette Duedahl skulle overtage jobbet med at sætte bladet op, og bestyrelsen drøftede mange forskellige forslag, inden vi besluttede os for det nye lay-out. Der er kommet mange positive tilbagemeldinger på det “nye” blad, men også lidt kritik. Tak til Mette for det fine arbejde med at ændre og sætte bladet op.

Bestyrelsen besluttede at lave en mere langsigtet planlægning af bladets indhold. Hvert nummer skulle have et “tema”. Blad nr. 1 i 2021 kom omkring spillemandsmusikken, nr. 2 og 3 tog fat i tangomusik og det sidste blad i år kommer bl.a. til at handle om harmonikaen i musikskolerne. Der er er et forsøg på at komme lidt mere ud i krogene af den danske harmonikaverden. Medlemmerne er velkomne til at komme med forslag til bladets indhold. Bliver der spiller harmonika steder og på måder, som vi ikke har hørt om?

Bladet bliver trykt på noget andet papir, og vi fik en ny aftale med trykkeriet, og det gav en betragtelig besparelse. Det er jo godt for foreningens økonomi!

Harmonikaspillerens mangeårige redaktør Alfred Renner har valgt at stoppe med udgangen af dette år. Alfred har været redaktør siden 1999, og han har gennem de mange år været en omhyggelig og vedholdende ankermand for medlemsbladet. Alfred, jeg kan kun bryde ud i sang med Poul Bundgaard: “ Tak er kun et fattigt ord….”

Foreningens nye medlemskonsulenter Anne-Edith Forchhammer og Finn Andersen lavede i samråd med bestyrelsen en ændring vedr. kontingentbetaling. Dette har også givet en væsentlig besparelse. Der bliver ikke sendt girokort ud, men et brev med konto oplysninger til bankoverførsel. Det er blevet vel modtaget af medlemmerne.

Danske Harmonikaspillere har som mange andre foreninger oplevet faldende medlemstal, men denne udvikling er vendt. Vi har fået en betragtelig nettotilgang. Det er en meget glædelig udvikling i en tid, hvor mange foreninger her i corona tiden har mistet mange medlemmer. Det giver grund til optimisme, og bestyrelsen vil gøre sit yderste for at fortsætte denne udvikling. 

Bestyrelsen har arbejdet med at få en række medlemsfordele. Det er lykkedes os at lave en enkelt aftale, og det er et initiativ der følges op på i det kommende år.

Danske Harmonikaspilleres Landsstævne blev aflyst i 2020, men dette års stævne ser ud til at kunne gennemføres. Det finder sted i Ishøj i sidste weekend i oktober. Der er stadig plads til flere. Læs om det i sidste nummer af Harmonikaspilleren, hvor man også kan se, hvordan man melder sig til. Tak til Peter Thomsen og det øvrige Landsstævneudvalg.

Vores hjemmeside www.harmonikaspillere.dk bestyres af Jakob Sonne Christensen, og der er mange der går på siden og orienterer sig om Danske Harmonikaspillere. Vores facebook gruppe vokser stødt. Der er godt og vel 1,2 tusinde medlemmer.

Coronavirus har jo sat sit præg på harmonikalivet her til lands, men nu er der gang i sagerne igen. Klubber og orkestre mødes og spiller igen, og vi ser alle frem til at alle harmonikabegivenheder i det kommende år.

En tak til alle der har gjort en indsats for Danske Harmonikaspillere. En særlig tak til bestyrelse for et godt samarbejde.

Kaj Bertelsen
Formand for Danske Harmonikaspillere.