Nyt fra bestyrelsen

Referat fra generalforsamlingen i
”Danske Harmonikaspillere”

lørdag den 23. april 2022
Peder Gribsvej 19, Snoghøj, Fredericia

Referat:

1. Valg af dirigent.
Finn Andersen blev valgt som dirigent. 

2. Formandens beretning.
Formandens beretning godkendes. Se nederst på siden.

3. Fremlæggelse af regnskab
Regnskabet blev gennemgået og det meddeles at
indtægterne ikke dækker udgifterne. Derfor vil der
blive ændringer i kontingentet. Se længere nede i referatet.

4. Valg af bestyrelse.
Kaj Bertelsen, Anne-Edith Forchhammer og Bjørn
Behr er på valg. Alle ønsker genvalg.
Suppleant: Kenneth Abel.
Kaj Bertelsen, Anne-Edith Forchhammer og Bjørn
Behr blev genvalgt og Kenneth Abel blev valgt som
suppleant.

5. Valg af revisorer.
Ida Hartlev og Else Jensen vil godt fortsætte.
Suppleant: Birgitte Sulbæk Bertelsen
Ida Hartlev og Else Jensen blev genvalgt som revisorer og Birgitte Sulbæk Bertelsen blev genvalgt som
suppleant.

6. Indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår ændringer i vedtægterne. Forslaget til nye vedtægter blev offentliggjort i Harmonikaspilleren nr. 1, februar 22.
Vedtægtsændringerne blev godkendt.

7. Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet øges med 20 kr. for voksne, pensionister og klubmedlemmer. Kontingentet bliver således
fremover:
Voksne ………………………………………………………………………. 290 kr.
Børn …………………………………………………………. 50 kr. (uændret)
Pensionist ………………………………………………………………… 200 kr.
Klubmedlem …………………………………………………………….. 140 kr.

8. Eventuelt. 
Der var ingen punkter til eventuelt.

Finn Andersen, dirigent
Kaj Bertelsen, bestyrelsesformand

 

Formandens beretning 2022 ved generalforsamlingen den 23. april 2022

De sidste par år har coronavirus sat sit præg på livet i Danmark, ja i hele verden. Den har også påvirket harmonikaspillet. Klubber, orkestre og grupper har holdt lange pauser, og det kan måske nogle steder være svært at komme i gang igen. Jeg tror og håber, at harmonikaspillet er tilbage på sporet. Vi trænger til at komme ud og være sammen igen. Verden har brug for sang og harmonikaklang, især lige nu hvor krig og ufred præger nyhederne.

MODERNISEREDE VEDTÆGTER
Bestyrelsen har arbejdet på at modernisere foreningens vedtægter. De nuværende står stort set uændrede fra foreningens start for over 40 år siden. Bestyrelsen har lavet et grundigt stykke arbejde med de nye vedtægter, som gerne skulle være et godt grundlag for foreningens arbejde i de kommende år. Forslaget til de nye vedtægter blev offentliggjort i Harmonikaspilleren februar 2022.

REDAKTIONSGRUPPE
Siden sidste generalforsamling, som var udskudt til august, er det “nye” Harmonikaspilleren sat godt på skinner. Vi har nedsat en redaktionsgruppe bestående af Anne-Edith Forchhammer, Troels Pedersen og redaktøren Mette Duedahl Pedersen. Redaktionsgruppen vil i samarbejde med den øvrige bestyrelse lægge sig i selen for at fortsætte med at bringe spændende indhold i vores medlemsblad. Vi arbejder videre med at få blad, hjemmeside og facebook til at “spille” sammen. Vi har fået mange positive tilbage meldinger på bladet i det seneste år.

LANDSSTÆVNE
I oktober 2021 gennemførtes vores landsstævne i Ishøj. Det blev et vellykket landsstævne. Udvalget havde fået et par dirigenter med, som ikke til dagligt arbejder med harmonikaorkester, og det blev berigende for alle parter. Der måtte aflyses et par hold på grund af manglende tilmeldinger, så der var færre deltagere end på de seneste landsstævner. Vi ser frem til at godt landsstævne til oktober.

HARMONIKABEGIVENHEDER I VENTE
Hen over sommeren kan vi se frem til en lang række træf og andre harmonikabegivenheder. Ærø Harmonika Festival genopstår i maj efter en coronapause, og Rundt om Harmonikaen i Mariehaven gennemføres for anden gang i juli måned for at nævne et par stykker. Men der er mange flere arrangementer med harmonikaspil hver måned takket være en masse gode menneskers frivillige arbejde. Harmonikaen er stadig et populært instrument på det folkelige musikalske Danmarkskort.

FREMME PÅ BEATET
Danske Harmonikaspillere er en forening med en bestyrelse, der sammen med Medlemskonsulenter, Landsstævneudvalg, Webmaster og Lokalrepræsentanter med flere er klar til at bringe nye initiativer i spil, således at foreningen er “fremme på beatet” for at bruge et musikudtryk.

Tak for et godt arbejde og samarbejde til alle!

23. april 2022
Kaj Bertelsen
Formand for Danske Harmonikaspillere.