Vedtægter

Vedtægter

(Vedtaget på generalforsamlingen den 1. april 2001 – sidst revideret ved generalforsamlingen 2016)

Kapitel 1: Navn, karakter, aktivitet, foreningsforvaltning

§ 1. Forbundets navn er: “DANSKE HARMONIKASPILLERE” (DH). Forbundet blev stiftet af allerede bestående foreninger, fungerende under DHS (DANSK HARMONIKA SAMMENSLUTNING).

Danske Harmonikaspilleres Landsforbund (DHL) blev stiftet den 4. december 1977.

§ 2. DH er ordinært medlem af CIA (CONFEDERATION INTERNATIONALE DES ACCORDEONISTES). Endvidere deltager DH i samarbejdet med nordiske harmonikasammenslutninger.

§ 3. DH`s aktiviteter strækker sig over hele Danmark.

§ 4. DH`s sæde og forvaltning er hos den til enhver tid siddende formand.

Kapitel 2: Formål og aktiviteter.

§ 5. Udvikling og understøttelse af interesser, der medvirker til højnelse af det kunstneriske niveau for alle udøvende medlemmer, grupper og orkestre.

§ 6. Organisation af musikskoler, musikkonferencer, musikseminarer og -symposier.

§ 7. Understøttelse til udgivelse af ny musik og musiklitteratur i såvel pædagogisk som kunstnerisk henseende. Organisation af harmonikakoncerter etc.

§ 8. DH skal knytte kontakt mellem egen og andre musikorganisationer. DH bekoster og udgiver et landsblad.

Kapitel 3: Medlemskab

§ 9. Som medlemmer af DH kan optages enkeltpersoner, der dyrker eller interesserer sig for harmonikaspil. Endvidere kan klubber, foreninger, elevkredse, orkestre og lign. optages som klubmedlemmer efter særlige regler.

§ 10. Alle personlige DH-medlemmer har fuld tale- og stemmeret. Klubber eller andre grupper, som har tegnet klubmedlemskab, har ret til at afgive 1 kollektiv stemme for hver påbegyndt 5 medlemmer.

Kontingent til DH fastsættes for et år ad gangen og opkræves pr. giro i december måned for det kommende kalenderår.

Et betalende medlem modtager DH`s medlemsblad 4 gange årligt.

§ 11. DH-medlemmer kan ekskluderes, hvis vedtægterne ikke overholdes. Ligeledes kan et medlem ekskluderes, hvis medlemmet går imod DH`s formål og ideer.

§ 12. Udmeldte eller ekskluderede medlemmer mister enhver ret til adgang til DH`s finanser eller ejendom.

§ 13. DH er eneste danske repræsentant for CIA (Confederation Internationale des Accordeonistes).

Kapitel 4: Officielle styringsorganer.

§ 14. DH`s officielle styrelsesorganer er generalforsamlingen og bestyrelsen. Funktionerne er ulønnede.

Kapitel 5: Generalforsamlingen

§ 15. Højeste myndighed har generalforsamlingen.

§ 16. Stemmeret til generalforsamlinger har ethvert fremmødt personligt DH-medlem. Der kan stemmes pr. fuldmagt. Medlemskvit¬tering skal forevises ved indgangen. Klubstemmer afgives af formand eller af et klubmedlem, der kan fremvise fuldmagt fra klubformand.

§ 17. Generalforsamlingsbeslutninger afgøres ved simpelt flertal, se dog § 28 og § 29.

§ 18. Generalforsamlingsopgaver er :

 • Alle aktiviteter efter vedtægterne. 
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 • Medlemsansøgninger.
 • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
 • Vedtægtsændringer.
 • Aflæggelse af beretning.

§ 19. Ordinær generalforsamling indkaldes én gang pr. kalenderår.

§ 20. Generalforsamlingen skal indeholde:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.                                                                                                .
 3. Fremlæggelse af regnskab (Regnskabet følger kalenderåret).
 4. Valg af bestyrelse i h. t. § 24.
 5. Valg af to revisorer og 1 revisorsuppleant.
 6. Indkomne forslag.
 7. Fastsættelse af kontingent.
 8. Eventuelt.

§ 21. Bestyrelsen indkalder til generalforsamlinger skriftligt to måneder før afholdelse. Forslag, som af bestyrelsen ønskes fremsat ved generalforsamlingen, offentliggøres i medlemsbladet og på hjemmesiden, senest 1 måned før generalforsamlingen.

§ 22. Forslag fra medlemmerne til generalforsamlinger må være sekretariatet i hænde mindst een måned før afholdelse af generalforsamling.

§ 23. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når 1/3 af medlemmerne skriftligt opfordrer dertil. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Kapitel 6: Bestyrelsen

§ 24. DH-bestyrelsen består af:

 • Formand
 • Næstformand
 • Sekretær
 • Kasserer
 • Bestyrelsesmedlem
 • Bestyrelsesmedlem
 • Bestyrelsesmedlem
 • 2 suppleanter

Bestyrelsen vælger efter behov følgende konsulenter:
•Redaktør
•Kunstnerisk konsulent
•Udlandskonsulent
•Medlemskonsulent
•Webmaster
DH’s konsulenter kan deltage i DH’s bestyrelsesmøder, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt. For alle konsulenter gælder, at de uddelegerede opgaver udføres med ansvar overfor DH-bestyrelsen og i overensstemmelse med dennes retningslinier. DH’s konsulenter kan være medlem af bestyrelsen.

DH kan desuden nedsætte arbejdsudvalg til håndtering af særlige opgaver.

Et udvalg ledes af en udvalgsformand fra bestyrelsen, mens udvalgsmedlemmerne ikke nødvendigvis er bestyrelsesmedlemmer.

§ 25. Bestyrelsen vælges blandt personlige DH-medlemmer over 15 år. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, idet ca halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er på valg i et givet år. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen i alle med DH-ledelsen forbundne spørgsmål.

§ 26. Ved det første møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig og vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær. Disse udgør forretningsudvalget. Bestyrelsen afholder regelmæssigt til arbejdsmøder og fastsætter selv sin forretningsorden.

§27. Forbundet hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue. Der påhviler ikke forbundets medlemmer, konsulenter eller bestyrelsesmedlem¬merne nogen personlig hæftelse.

Kapitel 7:

§ 28.  Ændringer i DH-vedtægterne kan vedtages, når mindst to trediedele af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer har stemt for vedtagelse. Opnås dette ikke på en ordinær generalforsamling, kan forslagsstilleren kræve indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling med samme varsel som til den ordinære. Forelagte ændringsforslag kan så vedtages på den ekstraordinære generalforsamling, dersom to trediedele af de fremmødte har stemt for vedtagelsen.

§ 29. DANSKE HARMONIKASPILLERE kan opløses såfremt to trediedele af medlemmerne ønsker det.

Beslutning herom skal træffes i to på hinanden følgende møder, hvoraf det ene skal være den årlige generalforsamling. Såfremt DH opløses, skal eventuelle aktiver anvendes til understøttelse af interesser/ideer, som harmonerer med DH`s formål.