Vedtægter

Vedtægter for Danske Harmonikaspillere

1. Navn

  1. Foreningens navn er Danske Harmonikaspillere. Foreningen blev stiftet den 4. december 1977 under navnet Danske Harmonikaspilleres Landsforbund.
  2. Foreningen er hjemmehørende hos den til enhver tid siddende formand.

2. Formål

Danske Harmonikaspilleres formål er at give harmonikaen og musik på instrumentet mulighed for større udbredelse og højere kvalitet. Dette opnås ved:

  1. At være samlende for Danmarks harmonikaspillere og deres klubber, foreninger og orkestre, og for personer med interesse for instrumentet og musikken på tværs af genrer, teknisk kunnen, alder og ambitionsniveau.
  2. At arbejde for og understøtte udvikling og forbedring af harmonikaspillet og dens repertoire.
  3. At være behjælpelig med råd, information og tilbud angående medlemmernes harmonikarelaterede aktiviteter samt vidensdeling om instrumentet og musikken.
  4. At motivere børn og unge til at spille harmonika, samt støtte og hjælpe unge harmonikaspillere og tilskynde musikskolernes undervisning i spil på harmonika

3. Medlemmer og kontingent

  1. Som individuelle medlemmer kan optages personer, der dyrker eller interesserer sig for harmonikaspil. Endvidere kan klubber, foreninger, elevkredse, orkestre og lignende optages som gruppemedlemmer efter særlige regler som fastsættes af bestyrelsen. Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside alternativt ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.
  2. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
  3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til medlemskonsulenten med virkning fra udgangen af regnskabsåret.
  4. Medlemmer, der direkte eller indirekte modarbejder foreningen kan udelukkes af foreningen. Bestemmelse herom træffes af bestyrelsen.
  5. Kontingent fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet betales med bankoverførsel til foreningens konto.

4. Generalforsamlingen

  1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
  2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udløbet af april og indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 måneders varsel på foreningens hjemmeside, anden elektronisk platform og pr. email til medlemmer der har oplyst deres email.
  3. Forslag, som af medlemmerne eller bestyrelsen ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen. Indkomne forslag bringes på foreningens hjemmeside, anden elektronisk platform og pr. email til medlemmer der har oplyst deres email.Generalforsamlingen skal indeholde:
   • Valg af dirigent.
   • Valg af referent.
   • Valg af 2 stemmetællere.
   • Formandens beretning.
   • Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
   • Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår til godkendelse
   • Valg til bestyrelse og suppleanter, se 5.
   • Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
   • Indkomne forslag.
   • Orientering om kontingent.
   • Eventuelt
  4. Alle medlemmer har tale- og stemmeret ved generalforsamlingen. Individuelle medlemmer har 1 stemme. Gruppemedlemmer har 1 stemme for hver påbegyndt 5 medlemmer i gruppen/klubben. Gruppestemmer afgives af gruppens formand eller et gruppemedlem, der har fuldmagt fra klubformand. Et medlem kan afgive op til 2 stemmer ved fuldmagt.
  5. Generalforsamlingsbeslutninger afgøres ved simpelt flertal, se dog 6.2.
  6. Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling på bestyrelsens initiativ eller, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt begrundet opfordrer dertil, se dog 1. Indkaldelsen sker efter samme regler som til ordinær generalforsamling.
  7. Ved det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig.
  8. Der kan opstå helt særlige omstændigheder, der umuliggør afholdelse af ordinær eller ekstraordinær generalforsamling som anført i 4.2. I så fald kan bestyrelsen afgøre at:
   • Generalforsamlingen udskydes i op til 6 måneder og/eller
   • Generalforsamlingen afholdes virtuelt. Dette kræver, at der sikres mulighed for god kommunikation så alle punkter og forslag kan behandles samt at afstemninger og valg kan afholdes korrekt.I begge tilfælde skal beslutningen meddeles og begrundes over for medlemmerne ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside.

5. Bestyrelsen

  1. Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer over 15 år. Et medlem kan vælges på generalforsamlingen, selvom vedkommende ikke er til stede personligt, såfremt der foreligger skriftlig accept fra medlemmets side.
  2. Bestyrelsen består af formand, kasserer og mindst 3 bestyrelsesmedlemmer og mindst 1 bestyrelsessuppleant. Ved et medlems forfald supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.
  3. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmer vælges så omtrent halvdelen er på valg i et givet år. Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år ad gangen.
  4. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen.
  5. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg, udpege udvalgsformænd, konsulenter og lignende refererende til bestyrelsen.
  6. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen.
  7. Bestyrelsen afholder regelmæssigt bestyrelsesmøder, der indkaldes af bestyrelsesformanden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer deltager. Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
  8. Der udarbejdes referat af møderne som opbevares i en forhandlingsprotokol.
  9. Bestyrelsesmedlemmer og øvrige tillidsposter i foreningen er ulønnede.
  10. Foreningen tegnes af formanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.
  11. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer, konsulenter eller bestyrelsesmedlemmer eller andre nogen personlig hæftelse.

6. Andet

  1. Ændringer i Danske Harmonikaspilleres vedtægter kan vedtages, når mindst to tredjedele af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer har stemt for vedtagelse. Opnås dette ikke på en ordinær generalforsamling, kan forslagsstilleren kræve indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget behandles efter samme regler som ved den ordinære generalforsamling.
  2. Danske Harmonikaspillere kan opløses såfremt to tredjedele af medlemmerne ønsker det. Beslutning herom skal træffes i to på hinanden følgende møder, hvoraf det ene skal være den årlige generalforsamling.
  3. Såfremt Danske Harmonikaspillere opløses, skal eventuelle aktiver anvendes til understøttelse af interesser/ideer, som harmonerer med Danske Harmonikaspilleres formål som det fremgår af 2.

Vedtaget på Danske Harmonikaspilleres generalforsamling d. 23. april 2022